MYŚLENIE SYSTEMOWE

Narzędziownia dla praktyków

„Istota dyscypliny myślenia systemowego to baczniejsze dostrzeganie relacji, niż liniowego łańcucha przyczyn i skutków oraz dostrzeganie całego procesu, a nie tylko migawek. Aby myśleć systemowo, musimy zmienić nasze sposoby wizualizowania
i odwzorowywania struktury sytuacji, na które usiłujemy wpłynąć czy które próbujemy zrozumieć”.

Peter Senge „Piąta dyscyplina”

Tematyka

Myślenie systemowe polega na pojmowaniu organizacji jako powiązanych ze sobą systemów. Postrzeganie jej wycinkowo jest częstym błędem współczesnych menedżerów podobnie jak koncentrowanie się na wybranych elementach w oderwaniu od całości. Tymczasem całościowe spojrzenie na system organizacji i jej otoczenie umożliwia właściwe, pełne zrozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa i skuteczne działania doskonalące – służące poprawie efektywności i zwiększeniu rynkowych wyników.

Myślenie systemowe traktuje firmę jak zespół elementów pełniących określone funkcje wobec całości i jej otoczenia co  pozwala wyjaśnić zjawiska systemowe i skutecznie na nie wpływać  jak na „zbiór naczyń połączonych”. 

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

  • Zapoznanie z narzędziami do zarządzania strategicznego w ujęciu systemowym.

Poziom umiejętności

  • Praktyczne zastosowanie narzędzi do zarządzania strategicznego,
  • Lepsze rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych działań wewnątrz firmy oraz relacji firmy i otoczenia.

Poziom postaw

  • Poszerzenia zakresu myślenia o firmie,
  • Uwzględniania otoczenia firmy w procesie zarządzania.

Metody i narzędzia

  • Analiza 7-iu Rynków,
  • Mapa strategii – Strategiczna Karta Wyników,
  • Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu,
  • Analiza SWOT/TOWS;