ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Jak przygotować strategię i jak ją skutecznie wdrożyć

 

“Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to sposób, w jaki zamierza ono realizować misję i cele
strategiczne(…) Wtórne w stosunku do strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zwanej często ogólną są strategie
strategicznych jednostek gospodarczych, strategie funkcjonalne (marketingowa, finansowa, personalna,
organizacji i zarządzania…) i strategie instrumentalne”.

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Tematyka

 • Zarząd i jego rola w kreowaniu i komunikowaniu wizji rozwoju i zmian,

 • Misja, wizja i wartości – jak zbudować jak wykorzystać w zarządzaniu firmą,

 • Wyznaczanie celów strategicznych, komunikowanie ich
  i monitorowanie postępów w realizacji strategii,

  • Analiza SWOT/TOWS i wybór strategii,
  • Kluczowe czynniki sukcesu,
  • Otoczenie strategiczne firmy jako integralna część systemu,
  • Narzędzia do zarządzania strategią.

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Zapoznanie z narzędziami do zarządzania strategicznego:

 • Strategiczna Karta Wyników,

 • Analiza 7-iu Rynków,

 •        Analiza SWOT/TOWS
 • Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu,

 • Piramida Dieltsa,

 • Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej;

Poziom umiejętności

 • Wzmocnienie umiejętności zarządzania strategicznego i myślenia systemowego:
 • Analiza strategiczna firmy,
 • Wyznaczanie celów strategicznych i monitorowanie postępów realizacji strategii,
 • Prezentowanie wizji i strategii w sposób zrozumiały dla pracowników o różnych systemach reprezentacji,
 • Skuteczne komunikowanie strategii poprzez tworzenie map Strategicznej Karty Wyników,
 • Motywowanie siebie i zespołu;

Poziom postaw

 • Wzmocnienie myślenia systemowego i postawy patrzenia na firmę z różnych perspektyw,
 • Jeszcze lepsze rozumienie wzajemnych powiązań między odrębnymi działami firmy oraz między firmą i jej otoczeniem,
 • Jeszcze lepsze rozumienie różnic w sposobach myślenia, uczenia się i porozumiewania się ludzi,

Metody i narzędzia

 • Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu,
 • Analiza SWOT/TOWS
 • Analiza 7-u Rynków,
 • Strategiczna Karta Wyników (BSC Nortona i Kaplana),
 • Model uczenia się i zmian Roberta Dieltsa (poziomy neurologiczne),
 • Burza mózgów
 • Badanie doceniające D.Cooperridera,
 • Gry zespołowe D. Neenana,
 • Metody coachingowe: Points Of You, GROW J.Whitmore’a, Artecoaching,
 • Modalności i metaprogramy R. Bandlera,
 • Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioni;