MOTYWACJA I MOTYWOWANIE

Sposoby wzmacniania motywacji własnej i zespołu

 

Tematyka

 • Motywowanie  – inspirowanie – co motywuje i jak podtrzymać motywację własną i zespołu,
 • Komunikacja i porozumiewanie wielopoziomowe,
 • Dopasowanie wielopoziomowe jako wstęp do skutecznej komunikacji i motywowania,
 • Wartości osobiste i nadrzędne wartości Firmy jako skuteczne narzędzia wzmacniania motywacji,
 • Wspierająca recenzja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnych i motywowania,

 

 • Świadomość powiązań przyczynowo-skutkowych pracy poszczególnych członków zespołu – jako źródło motywacji do zmian,
 • Wzmacnianie synergii (2+2=5) i strategie win-win,
 • Negocjacje i sposoby wychodzenia z  konfliktów:
 • Stres jako efekt uboczny zmian i jego konsekwencje,
 • Prawidłowe zarządzanie emocjami – kilka sposobów redukcji stresu,
 • Wywieranie wpływu i odporność na manipulacje.

 

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Wzmacnianie synergii (2+2=5) i strategie win-win,
 • Negocjacje i sposoby wychodzenia z  konfliktów:
 • Stres jako efekt uboczny zmian i jego konsekwencje,
 • Prawidłowe zarządzanie emocjami – kilka sposobów redukcji stresu,
 • Wywieranie wpływu i odporność na manipulacje.

Poziom umiejętności

 • Motywowanie siebie i zespołu,

 • Wychodzenie z konfliktów poprzez znajdowanie “trzeciego wyjścia”

 • Wykorzystywanie misji i wartości w procesie wzmacniania motywacji,

 • Panowanie nad emocjami i stresem,

 • Techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacjami.

Poziom postaw

 • Wzrost motywacji do podejmowania nowych zadań i obowiązków,

 • Rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych w pracy zespołowej w procesie zmian,

 • Nie uleganie presji, naciskom i manipulacjom w sytuacjach zmiany,

 • Wzmocnienie pewności siebie i zaufania do siebie i członków zespołu,

 • Dążenia do relacji „wygrany – wygrany”,

 • Wyrozumiałość i zrozumienie dla członków zespołu. 

Metody i narzędzia

 • Gry zespołowe D. Neenana,

 • Badanie doceniające D. Cooperridera,

 • Model uczenia się R. Dieltsa,

 • Piramida potrzeb A. Maslowa,

 • Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioni,

 • GROW Johna Whitmore’a,

 • Pytania coachingowe

 • Metoda Points Of You,

 • Metafora,

 • Techniki aktywnego słuchania,

 • Techniki dopasowania – jako wstęp do przewodzenia w zespole,

 • Burza mózgów,

 • SMARTER,

 • Wspierająca recenzja.