JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Sposoby wzmacniania motywacji własnej i zespołu

 

Tematyka

 • Kadra zarządzająca i jej rola w budowania zaufania i szacunku w zespołach;

 • Narzędzia coachingowe w pracy z zespołem;

 • Wzmocnienie i rozwój kluczowych kompetencji zarządczych:

  Komunikatywność:

 • Komunikacja i porozumiewanie werbalne i niewerbalne,

 • Przyjmowanie i przekazywanie informacji – wstęp do metaprogramów i modalności – ćwiczenia w rozpoznawaniu i „kluczach” komunikacyjnych;

 • Aktywne słuchanie – mowa ciała, ton głosu – ćwiczenia;

 • Język ciała, strój, kolory – jak prezentować się wiarygodnie oraz profesjonalnie i jak przy tym budzić zaufanie sympatię;

 • Słowa klucze i kasowniki – wstęp;

 • Reguły wystąpień publicznych – podstawowe zasady i ćwiczenia;

  Sprawność organizacyjna:

 • Wyznaczanie, precyzowanie i komunikowanie celów – powiązanie życiowych celów z celami zespołu (wstęp do zarządzania poprzez misję i wartości);

Praca z zespołem:

 • Efekt synergii (2+2=5) i strategie win-win;

 • Dopasowanie jako wstęp do przewodzenia: na poziomie modalności, metaprogramów, poziomów logicznych;

 • Motywowanie – inspirowanie – co motywuje ludzi do działania i jak podtrzymać motywację w zespole;

 • Delegowanie zadań – zgodnie z metaprogramami członków zespołu;

 • Dostrzeganie potrzeb innych ludzi wstęp do negocjacji – różnica między stanowiskiem, a interesem – idea trzeciego wyjścia – kompromis a konsensus – ćwiczenia i analiza skuteczności

 • Zasady i stosowanie „burzy mózgów” – ćwiczenia;

 • Rozwiązywanie konfliktów – jak rozpoznawać systemy motywacji innych ludzi i w razie konfliktu znajdować rozwiązania korzystne dla obu stron;

 • Wspierająca recenzja jako narzędzie udzielania informacji zwrotnych i motywowania;

  Odporność na stres:

 • Prawidłowe zarządzanie emocjami – kilka sposobów redukcji stresu – wstęp;

 • Opanowanie mimo zmieniających się warunków – ćwiczenia i analiza skuteczności;

 •  Asertywność i odporność na manipulacje – ćwiczenia i analiza skuteczności;

 • Ograniczające przekonania i sposoby ich przekraczania – wstęp.

 

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy Uczestników nt. głównych zadań i kluczowych
  kompetencji kadry zarządzającej,
 • Zapoznanie z nowymi narzędziami i zasadami ich stosowania.

Poziom umiejętności

Zdobycie lub wzmocnienie umiejętności potrzebnych do zarządzania zespołem:

 • Motywowania siebie i zespołu;
 • Wyznaczania celów i planowania,
 • Negocjacji i budowania porozumienia poprzez znajdowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron,
 • Panowania nad stresem i emocjami,
 • Komunikacji i porozumiewania,
 • Odczytywania intencji i systemu wartości drugiej stron.

Poziom postaw

 • Skuteczne zastosowanie w codziennej praktyce poznanych narzędzi;

 • Wzrost motywacji do podejmowania zadań i obowiązków kierowniczych;

 • Rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych w pracy zespołu;

 • Nie uleganie sytuacjom stresującym;

 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości;

 • Rozumienia korzyści z dążenia do relacji „wygrany – wygrany” i efektu synergii.

Metody i narzędzia

 • Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej;

 • Piramida potrzeb A. Maslowa (7 poziomów);

 • Metaprogramy R. Bandlera;

 • Badanie doceniające D.Cooperridera;

 • Model uczenia się R. Dieltsa (poziomy neurologiczne);

 • Techniki dopasowania – jako wstęp do przewodzenia w zespole;

 • Burza mózgów;

 •  Strategia V. Disneya;
 • Strategia K. Vonneguta;
 • SMARTER;
 • Techniki aktywnego słuchania – mowa ciała, ton głosu – ćwiczenia;
 • Struktura zadań, słowa klucze i kasowniki;
 • Gry zespołowe D. Neenana;
 • Metafora.