Dr hab.  Iwetta Andruszkiewicz

Politolożka i ekonomistka – ukończyła studia na kierunkach: politologia i ekonomia a studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej zjawisku bezrobocia wśród kobiet w Polsce.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących tematyki społeczno-ekonomicznej
z uwzględnieniem roli kobiet. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki społecznej i ekonomicznej, wokół fundamentalnych praw kobiet na rynku pracy oraz kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako warunku istnienia kultury demokratycznej.

W aktualnej pracy naukowo-badawczej stara się porównać teorię z praktyką realizowaną w krajach Unii Europejskiej. Beneficjentka programów unijnych pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców”, a także realizatorka programu unijnego „Bez Barier – równe szanse na rynku pracy w wieku 50+” oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: „Staże i szkolenia praktyczne pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach”.

Uczestniczka specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design. Laureatka konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w ramach projektu „Partycypacja kobiet w nauce i gospodarce”.

Organizatorka kilkunastu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej. Ekspertka z zakresu rynku pracy kobiet dla fundacji
i stowarzyszeń kobiecych, współorganizatorka i prelegentka „Rozbijalni Szklanych Sufitów” Fundacji Pomiędzy.

Autorka monografii „Polityka równości. Polskie realia.” oraz autorka i współautorka 9 prac naukowych pod redakcją. Beneficjentka grantu Fundacji UAM Partycypacja Kobiet w Nauce
i Gospodarce. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie od środowisk kobiecych – Mikrofon Głosu Kobiet.